Сайтът, достъпен на адрес https://saytrade22.com, е платформа за споделяне и достъп до информация, новини, статистика и други за Forex търговия и инвестиции, създадена от Say Trade 22 Ltd.

Настоящите общи условия, достъпни на Сайта, заедно с всички изменения и допълнения към тях, представляват договор между Сей Трейд 22 ООД и всеки Потребител на Сайта, уреждащ отношенията във връзка с използването на предоставяните чрез Сайта услуги.

1.ИНФОРМАЦИЯ

Доставчик – фирма Сей Трейд 22 ООД, вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: BG207203261, със седалище и адрес на управление: Студентски комплекс, ул. Академик Борис Стефанов 35, 1700, София, България, телефонен номер: +359899147155 , e-mail: office@saytrade22.com , ДДС номер: 207203261 , която притежава Сайта и е доставчик на услуги по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за електронната търговия.

Потребител – всяко физическо или юридическо лице, което използва Услугите.

Потребител – физическо лице, ползващо услугите на Доставчика, което отговаря на определението за „потребител“ съгласно ал. 13, т. 1 от Закона за защита на потребителите.

Услуги – предоставяни от Доставчика услуги за достъп и използване на функционалностите на Сайта, включително:

 • Достъп до информационните ресурси/данни на Сайта, предоставен чрез уеб браузър;
 • Създаване на акаунт чрез регистрация;
 • Заявяване на абонаментни планове, обявени на Сайта.

2.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 1. Този договор се счита за сключен от момента на регистрация на Потребителя в Сайта.
 2. В случай, че конкретна Услуга бъде заявена за ползване след регистрация, договорът за нейното използване се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя през интерфейса на Сайта.
 3. В случай, че Услуга се използва без регистрация от Ползвателите, договорът за нейното ползване се счита за сключен от момента на първото й използване от Ползвателя. В този случай настоящите общи условия се прилагат от момента на първото използване на услугата от Потребителя до прекратяване на използването й.

3.ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА САЙТА. АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ

 1. Сайтът има за цел да предостави основна информация, статистика и новини за Forex търговия и инвестиции на своите посетители.
 2. За да получават по-подробна и недостъпна информация на Сайта, Потребителите трябва да се регистрират. Всеки регистриран Потребител получава линк в профила си за безплатен достъп до група в приложението „Telegram”, в която Доставчикът периодично споделя повече информация, статистики и новини за Forex търговия и инвестиции.
 3. Освен безплатен достъп до информация, Доставчикът предлага различни абонаментни планове през Сайта, съгласно характеристиките, описани на страницата www.saytrade22.com . Всеки регистриран Потребител може да закупи налични абонаментни планове през Сайта и да намери информация за закупените абонаментни планове в своя профил.
 4. Доставчикът си запазва правото по свое усмотрение да премахне наличните абонаментни планове или да промени техните характеристики.
 5. Настоящите условия не важат за абонаментен план 1:1 Live Consulting – при заявка за него, Доставчикът ще се свърже с Потребителя за повече информация.

4.РЕГИСТРАЦИЯ. ПРОФИЛ. ДЕЙНОСТ

 1. За да се регистрира, Потребителят трябва да е дееспособно физическо лице или юридическо лице. В случай на юридически лица, само лице, упълномощено да действа в това отношение от името на такива лица, може да създаде акаунт и да извършва всякакви дейности на сайта от тяхно име.
 2. Регистрацията се извършва чрез следните действия:
 • Попълване на наличната на Сайта регистрационна форма с имейл, избрана парола и други необходими данни.
 • Четене и приемане на тези правила и условия, политиката за поверителност и документа за разкриване на риск и отказ от отговорност, достъпен на  https://saytrade22.com/legal/risk-disclosure
 • Потвърждение на регистрация чрез имейл, получен на посочения при регистрацията имейл адрес.
 1. С попълване на своите данни и натискане на съответния бутон „Регистрация“, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите правила и условия, политиката за поверителност и документа за разкриване на риска и отказ от отговорност, достъпен на https://saytrade22.com/legal/ разкриване на риска , е съгласен с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва.
 2. Предоставените при регистрацията данни няма да бъдат разкривани от Доставчика на други Ползватели на Сайта, но ще бъдат използвани за идентифициране на Потребителя при влизане в групата, описана в т.4.
 3. Потребителят потвърждава, че предоставените при регистрацията и при използването на Сайта данни са верни, коректно въведени и актуални и се задължава да ги актуализира в случай на промени.
 4. Регистрираните потребители носят отговорност за всички действия, извършени през техния акаунт и се задължават да не предоставят на трети лица паролата за достъп до техния акаунт. Ако откриете, че вашият акаунт е бил използван без ваше разрешение, трябва незабавно да ни уведомите на някоя от данните за контакт, публикувани на сайта.
 5. Всеки потребител, който е създал акаунт в Сайта, има право да редактира или изтрие акаунта от системата по всяко време.
 6. Доставчикът има право да записва информация за активността на Потребителите на сайта (като влизания, излизания от акаунт и др.) като мярка за сигурност – с цел идентифициране на необичайно поведение, както и за предлагане на съдържание и оферти подходящи за съответния потребител.

5.ПЛАЩАНИЯ ПО АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ

 1. В случай, че Потребителят е заявил закупуването на един от абонаментните планове, налични на Сайта, плащанията за него се извършват съгласно условията в този раздел.
 2. Потребителят трябва да предостави валидна кредитна или дебитна карта, чрез която ще се извършват плащания за съответния избран абонаментен план („Начин на плащане“).
 3. Абонаментните планове, налични на Сайта, може да имат различна продължителност („Абонаментен период“). Плащането обаче винаги е еднократно, независимо от Периода на абонамента, а не периодично. Това означава, че на датата, на която Потребителят е закупил абонаментния план, посоченият Метод на плащане ще бъде таксуван с дължимата сума за целия Абонаментен период.
 4. При успешно заплащане на дължимата сума, Потребителят ще има достъп до съответните услуги, предоставяни от абонаментния план до края на целия Абонаментен период.
 5. Изтичането на Абонаментния период не води до автоматично подновяване на абонамента – Потребителят трябва да закупи отново желания абонаментен план.

6.НЕРАЗРЕШЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ

 1. Всеки Потребител е длъжен при използването на Сайта да не предприема противоправни действия, да се въздържа от некоректно поведение и да не злоупотребява с функционалностите на Сайта, като ги използва в противоречие с предназначението им и настоящите Общи условия.
 2. Забранено е извършването на каквито и да било дейности, свързани със спам, фишинг, скрапинг; заобикаляне, премахване, манипулиране на всякакви елементи на защита, мерки и технически средства, въведени за защита на сайта от неоторизиран достъп, хакерство и други злонамерени атаки и увреждащи действия, включително, но не само действия, които целят или водят до блокиране на достъпа до Сайт, качващ и разпространяващ незаконно съдържание.
 3. При нарушаване на настоящите Общи условия, законодателството на Република България и общоприетите нравствени норми, Доставчикът си запазва правото едностранно и без предупреждение да премахва всякакво съдържание, публикувано на Сайта, както и да блокира и изтрива. Потребителски акаунти.

7.ГАРАНЦИИ. ОТГОВОРНОСТ. РИСКОВЕ

 1. Съдържанието на сайта се предоставя само за информационни цели. Това не представлява препоръка или съвет, че даден финансов инструмент, транзакция или инвестиционна стратегия е подходяща за конкретно лице. Информацията, публикувана на сайта, не е лична и не е персонализирана за инвестиционните нужди на никое лице.
 2. Използвайки Услугите и Сайта, Вие разбирате и се съгласявате, че Доставчикът:
 • не е инвестиционен посредник, не предоставя инвестиционни услуги или дейности на лица.
 • не гарантира, че сайтът ще работи непрекъснато или без технически проблеми.
 • не поема никаква отговорност за пропуснати ползи и/или щети, произтичащи от използването на Сайта, които не са причинени от поведението на Доставчика.
 1. С цел подобряване качеството на Услугите, извършване на поддръжка, отстраняване на неизправности и други свързани дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугите на Сайта.
 2. Инвестирането във всякакви финансови инструменти включва няколко риска. Информацията, публикувана на сайта, няма да изброява или описва съответните рискови фактори. Ето защо винаги трябва да правите задълбочено проучване на рисковете, преди да вземете каквото и да е инвестиционно решение и внимателно да прецените дали тези инвестиции са подходящи за вас във връзка с вашите обстоятелства, опит и финансови ресурси.

8.ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. Съдържанието, публикувано на Платформата, включително статии, всякакви текстове, графики и видеоклипове, е обект на авторско право или друго право на интелектуална собственост на Доставчика или трети страни. Забранено е използването на това съдържание по какъвто и да е начин без писменото разрешение на притежателите на тези права.

9.СПЕЦИАЛНИ ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 1. Правилата на този раздел от настоящите Общи условия се прилагат само спрямо Ползватели, за които според данните, предоставени при регистрация в Сайта, може да се приеме, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.
 2. Анулиране на договор:
 • 31.1.Всеки Потребител има право да се откаже от договора без да посочва причина или да дължи обезщетение в 14-дневен срок от датата на сключването му. Потребителят няма право на отказ в случаите, когато услугата е предоставена изцяло, Договорът предвижда задължение за Потребителя да плати и изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие на Потребителя и потвърждението, че той знае, че ще загуби правото си на оттегляне, след като Договорът е изпълнен изцяло от Доставчика.
 • 31.2. За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва ясно да уведоми Доставчика за решението си да се откаже от договора, като изпрати на имейл адреса или по пощата на адреса на Доставчика, посочен в настоящите Общи условия, изявление до този ефект. За тази цел може да се използва стандартният формуляр за упражняване на правото на отказ, приложен в края на тези Общи условия, но това не е задължително. Ако формулярът е изпратен по имейл, ние незабавно ще изпратим имейл, потвърждаващ получаването на тегленето.
 • 31.3. За да се спази срокът за отказ, е достатъчно да се изпрати известие относно отказа преди изтичането на срока за отказ.
 • 31.4. Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми чрез същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната транзакция, освен ако Потребителят изрично се е съгласил с използването на друг метод на плащане и при условие, че това не води до разходи за Потребителя.
 • 31.5. Когато Доставчикът е направил разходи във връзка с изпълнението на Договора и Потребителят се откаже от Договора, Доставчикът има право да задържи съответната сума за направените разходи или да изиска заплащането им.
 1. Наличие на законова гаранция за съответствие на цифровите услуги:
 • 32.1.Потребителят има право на рекламация за непредоставяне на дигитална услуга по реда на чл.16 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки („ЗПУДЦП“); и за несъответствие на цифрова услуга по чл. 17 и 18 от ЗЗДПУ за привеждане на цифровата услуга в съответствие.
 • 32.2. Условията и редът за предявяване на рекламация, които следва да се спазват при упражняване правото на рекламация на Потребителя, са предвидени в чл. 16 – 20 вкл. и 41 – 48 вкл. от ЗЗЛРСК.

10.ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Доставчикът събира и обработва лични данни на Потребителите на Сайта в съответствие с Политиката за поверителност, която е неразделна част от настоящите Общи условия и е достъпна на https://saytrade22.com/legal/cookies-policy. Личните данни включват информация за физическо лице, която разкрива неговата или нейната физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или социална идентичност.

11.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 1. Договорът за предоставяне на услугите на сайта се прекратява:
 • 34.1.при прекратяване на регистрацията на Потребителя за използване на Услугите или при прекратяване на използването на Услугите от нерегистрирани Потребители.
 • 34.2.при прекратяване и ликвидация или несъстоятелност на една от страните по Договора;
 • 34.3.по взаимно съгласие на страните в писмена форма;
 • 34.4.едностранно и без предизвестие от Доставчика при неспазване на настоящите Общи условия;
 • 34.5.при обективна невъзможност на някоя от страните по Договора да изпълнява задълженията си.

12.ПРОМЕНЯНЕ НА НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

 1. Доставчикът си запазва правото да променя Общите условия, като Потребителите ще бъдат уведомени за това на Сайта и чрез известие на имейла, предоставен при регистрацията.
 2. Всяко изменение на настоящите Общи условия влиза в сила за регистрираните потребители след 14 дни след изричното им уведомяване от Доставчика по имейл. Потребителите, които не са съгласни с промените, трябва да прекратят използването на сайта.
 3. Потребителите, които използват Сайта без регистрация, приемат новите Общи условия от момента на използване на Сайта след тяхната промяна, без да е необходимо изрично уведомяване за промяната.

13.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Органите, регулиращи дейността на Доставчика са Комисия за защита на потребителите (КЗП) и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

Комисия за защита на потребителите

Комисия за защита на личните данни

Уеб сайт:

https://kzp.bg/kontakti

Телефонен номер:

+359 700 111 22

+359 02/91-53-519

Имейл адрес:

info@kzp.bg

kzld@cpdp.bg

Aдрес:

София, ул. Врабча 1, ет. 3, 4, 5

София 1592, ул. Проф. Цветан Лазаров 2

 1. Страните декларират, че ако някоя клауза(и) от настоящите Правила и условия е/се окаже невалидна, това няма да прави невалидна цялата или друга част от Споразумението. Невалидната клауза ще бъде заменена от повелителните норми на закона.
 2. За всички въпроси, които не са уредени в настоящите Общи условия, се прилага действащото законодателство в Република България.

Тези Общи условия са приети от Доставчика на 26.01.2023 г.

Scroll to Top